Java实现字段脱敏处理

   /**
   * [中文姓名] 只显示第一个汉字,其他隐藏为2个星号<例子:李**>
   *
   * @param fullName
   * @return
   */
  public static String chineseName(String fullName) {
    if (StringUtils.isBlank(fullName)) {
      return "";
    }
    String name = StringUtils.left(fullName, 1);
    return StringUtils.rightPad(name, StringUtils.length(fullName), "*");
  }

  /**
   * [中文姓名] 只显示第一个汉字,其他隐藏为2个星号<例子:李**>
   *
   * @param familyName
   * @param givenName
   * @return
   */
  public static String chineseName(String familyName, String givenName) {
    if (StringUtils.isBlank(familyName) || StringUtils.isBlank(givenName)) {
      return "";
    }
    return chineseName(familyName + givenName);
  }

  /**
   * [身份证号] 显示最后四位,其他隐藏。共计18位或者15位。<例子:*************5762>
   *
   * @param id
   * @return
   */
  public static String idCardNum(String id) {
    if (StringUtils.isBlank(id)) {
      return "";
    }
    String num = StringUtils.right(id, 4);
    return StringUtils.leftPad(num, StringUtils.length(id), "*");
  }

  /**
   * [固定电话] 后四位,其他隐藏<例子:****1234>
   *
   * @param num
   * @return
   */
  public static String fixedPhone(String num) {
    if (StringUtils.isBlank(num)) {
      return "";
    }
    return StringUtils.leftPad(StringUtils.right(num, 4), StringUtils.length(num), "*");
  }

  /**
   * [手机号码] 前三位,后四位,其他隐藏<例子:138******1234>
   *
   * @param num
   * @return
   */
  public static String mobilePhone(String num) {
    if (StringUtils.isBlank(num)) {
      return "";
    }
    return StringUtils.left(num, 3).concat(StringUtils.removeStart(StringUtils.leftPad(StringUtils.right(num, 4), StringUtils.length(num), "*"), "***"));
  }

  /**
   * [地址] 只显示到地区,不显示详细地址;我们要对个人信息增强保护<例子:北京市海淀区****>
   *
   * @param address
   * @param sensitiveSize
   *      敏感信息长度
   * @return
   */
  public static String address(String address, int sensitiveSize) {
    if (StringUtils.isBlank(address)) {
      return "";
    }
    int length = StringUtils.length(address);
    return StringUtils.rightPad(StringUtils.left(address, length - sensitiveSize), length, "*");
  }

  /**
   * [电子邮箱] 邮箱前缀仅显示第一个字母,前缀其他隐藏,用星号代替,@及后面的地址显示<例子:g**@163.com>
   *
   * @param email
   * @return
   */
  public static String email(String email) {
    if (StringUtils.isBlank(email)) {
      return "";
    }
    int index = StringUtils.indexOf(email, "@");
    if (index <= 1) {
      return email;
    }else{
      return StringUtils.rightPad(StringUtils.left(email, 1), index, "*").concat(StringUtils.mid(email, index, StringUtils.length(email)));
    }
  }

  /**
   * [银行卡号] 前六位,后四位,其他用星号隐藏每位1个星号<例子:6222600**********1234>
   *
   * @param cardNum
   * @return
   */
  public static String bankCard(String cardNum) {
    if (StringUtils.isBlank(cardNum)) {
      return "";
    }
    return StringUtils.left(cardNum, 6).concat(StringUtils.removeStart(StringUtils.leftPad(StringUtils.right(cardNum, 4), StringUtils.length(cardNum), "*"), "******"));
  }

  /**
   * [公司开户银行联号] 公司开户银行联行号,显示前两位,其他用星号隐藏,每位1个星号<例子:12********>
   *
   * @param code
   * @return
   */
  public static String cnapsCode(String code) {
    if (StringUtils.isBlank(code)) {
      return "";
    }
    return StringUtils.rightPad(StringUtils.left(code, 2), StringUtils.length(code), "*");
  }

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注